Thường trực qua các nhiệm kỳ

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC QUA CÁC NHIỆM KỲ

  Họ và tên: Ngô Đức Lưu
Trình độ: Tiến sĩ
Chức vụ: Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012
Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Trưởng khoa Công nghệ thông tin
Họ và tên: Trần Tấn Đạt
Trình độ: Thạc sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012
Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tâm
Trình độ: Thạc sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012, Bí thư nhiệm kỳ 2007-2012, 2012-2017Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo
Họ và tên: Nguyễn Phước Hoàng
Trình độ: Tiến sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017Chức vụ hiện nay: Phó trưởng bộ môn Ngữ văn khoa Sư phạm
Họ và tên: Đào Anh Duy
Trình độ: Thạc sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017, Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Ngoại Ngữ
Họ và tên: Nguyễn Văn Trọng
Trình độ: Thạc sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017, Bí thư nhiệm kỳ 2017-2022Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư đoàn trường
Họ và tên: Lê Hoàng Vũ
Trình độ: Thạc sĩChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2012-2017, 2017-2022Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư đoàn trường
Họ và tên: Đặng Thiện Huỳnh
Trình độ: Cử nhânChức vụ: Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2022Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư đoàn trường, Chủ tịch HSV trường