Ban thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ TÊN NĂM

SINH

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CHÍNH TRỊ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Văn Trọng

1983

Đảng ủy viên

Bí thư

Khoa CNTT Thạc sĩ Trung cấp 0949119599 nvtrong@blu.edu.vn
2 Đặng Thiện Huỳnh 1989 Phó Bí thư

Chủ tịch HSV

Phòng TCHC Cử nhân Trung cấp 0913892927
3 Lê Hoàng Vũ 1983 Phó Bí thư

CN UBKT

Khoa Nông nghiệp NCS Trung cấp 0945904000
4 Nguyễn Hoàn Em 1988 UVBTV VP Đoàn – Hội Cử nhân Trung cấp 0946800646 nhemblu@gmail.com
5 Mai Thị Ngọc Hương 1983 UVBTV

Bí thư đoàn khoa

Khoa Nông nghiệp Thạc sĩ
6 Huỳnh Lâm Thị Ngọc Thảo 1984 UVBTV

Bí thư ĐK

Khoa Sư phạm Thạc sĩ 0943160115
7 Trần Thị Ngọc Thảo 1989 UVBTV

Phó CTHSV

Chi ủy viên

Bí thư ĐK

Khoa CNTT Thạc sĩ 0948499489
8 Nguyễn Văn Ngoan 1990 UVBTV

Bí thư ĐK

Khoa Kinh tế Thạc sĩ 0989689004
9 Nguyễn Việt Thắng 1989 UVBTV

BTCĐ CBGV

Phòng Đào tạo Cử nhân Trung cấp 0945945009