THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

Đồng chí Đặng Thiện Huỳnh

Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư

Đồng chí Nguyễn Hoàn Em

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT

Đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Phó Bí thư