Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

NHỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ TÊN NĂM

SINH

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CHÍNH TRỊ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Văn Trọng

1983

Đảng ủy viên

Bí thư

Khoa CNTT Thạc sĩ Trung cấp 0949119599 nvtrong@blu.edu.vn
2 Đặng Thiện Huỳnh 1989 Phó Bí thư

Chủ tịch HSV

Phòng TCHC Cử nhân Trung cấp 0913892927
3 Lê Hoàng Vũ 1983 Phó Bí thư

CN UBKT

Khoa Nông nghiệp NCS Trung cấp 0945904000
4 Nguyễn Hoàn Em 1988 UVBTV VP Đoàn – Hội Cử nhân Trung cấp 0946800646 nhemblu@gmail.com
5 Mai Thị Ngọc Hương 1983 UVBTV

Bí thư đoàn khoa

Khoa Nông nghiệp Thạc sĩ
6 Huỳnh Lâm Thị Ngọc Thảo 1984 UVBTV

Bí thư ĐK

Khoa Sư phạm Thạc sĩ 0943160115
7 Trần Thị Ngọc Thảo 1989 UVBTV

Phó CTHSV

Chi ủy viên

Bí thư ĐK

Khoa CNTT Thạc sĩ 0948499489
8 Nguyễn Văn Ngoan 1990 UVBTV

Bí thư ĐK

Khoa Kinh tế Thạc sĩ 0989689004
9 Nguyễn Việt Thắng 1989 UVBTV

BTCĐ CBGV

Phòng Đào tạo Cử nhân Trung cấp 0945945009
10 Nguyễn Thị Chiểu 1987 UVBCH Khoa Sư phạm Cử nhân  
11 Ca Duy Đạm 1990 UVBCH Khoa Kinh tế Cử nhân  
12 Thi Thị Mỹ Duyên 1986 UVBCH Khoa Kinh tế Thạc sĩ  
13 Trịnh Khánh Linh 1989 UVBCH Khoa Sư phạm Thạc sĩ  
14 Huỳnh Hữu Nghĩa 1988 UVBCH

PCT HSV

Phòng CTCT QLSV Cử nhân  
15 Triệu Vĩnh Viêm 1987 UVBCH Khoa CNTT Thạc sĩ Trung cấp 0943859909 tvviem@blu.edu.vn
16 Phan Việt Đua 1990 UVBCH Khoa Sư phạm Thạc sĩ  
17 Nguyễn Vinh Quang 1988 UVBCH

Bí thư đoàn Bộ môn

BM GDTC Thạc sĩ  
18 Tô Ngọc Thanh Quý 1997 UVBCH Khoa sư phạm SInh viên  
19 Phan Minh Đương 1995 UVBCH Khoa Kinh tế Sinh viên  
20 Trần Trọng Hiếu 1990 UVBCH Khoa CNTT SInh viên  
21 Ngô Dương Kha 1996 UVBCH Khoa Sư phạm Sinh viên  
22 Trần Kiều Diễm 1999 UVBCH Khoa Sư phạm SInh viên  
23 Huỳnh Ngọc Như 1998 UVBCH Khoa Kinh tế Sinh viên  
24 Đặng Bảo Trong 1998 UVBCH Khoa Nông nghiệp Sinh viên  
25 Trần Thùy Trang 1999 UVBCH Khoa CNTT Sinh viên  
26 Phan Văn Tý 1998 UVBCH Khoa Sư phạm Sinh viên  
27 Bùi Trường Vủ 1998 UVBCH Khoa Sư phạm SInh viên