Cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trường Đại học Bạc Liêu tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Ngày 18/5/2023 Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Và học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn đến cán bộ đoàn, đoàn viên trường.

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn đã được nghe đồng chí Đặng Thiện Huỳnh – Bí thư Đoàn trường Đại học Bạc Liêu báo cáo một số nội dung của chuyên đề.

Nổi bật có 3 nội dung trọng tâm, cốt lõi là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, về xây dựng con người mới; Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước; đồng thời, tiếp nhận thời cơ mới, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên, đổi mới sáng tạo giá trị bản sắc văn hóa, con người trong trường Đại học Bạc Liêu.

Tại hội nghị Đoàn trường đã lòng ghép học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn đến cán bộ đoàn, đoàn viên trường.

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn huyện; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn gắn với việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong ĐVTN.

Hội nghị đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các văn bản, Nghị quyết của Đảng; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa pháp lý của thanh niên trong trường; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đoàn viên thanh niên trường.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*